KOMPTECH - Sklep RTV i Komputery
0
0.00 zł
0
0.00 zł

Regulamin

 Regulamin Sklepu Internetowego KOMP.TECH
 
§. 1. Postanowienia wstępne
1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa regulują kwestie dotyczące korzystania ze Sklepu Internetowego KOMP.TECH dostępnego pod adresem www.komp.tech
2. Operatorem Sklepu Internetowego KOMP.TECH jest Radosław Kuprjaniuk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą AGENCJA INTERAKTYWNA WEB4U z siedzibą w Gryficach, przy ul. Niekładzkiej 3c, kod pocztowy 72-300 Gryfice, NIP: 8571807220, REGON: 812617858, posiadający aktywny wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 
3. Ze sklepem można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@komp.tech oraz telefonu pod numerem + 48 690 938 338.
 
4. Operator Sklepu Internetowego KOMP.TECH świadczy usługi wymienione w niniejszym Regulaminie na zasadach w nim określonych.
 
§. 2. Definicje
1. Sprzedawca, Sklep – Operator Sklepu Internetowego KOMP.TECH, o którym mowa w §. 1. ust. 1 Regulaminu.
2. Klient, Kupujący – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
3. Przedsiębiorca – Klient wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r., poz. 1829 z późn. zm.),
4. Konsument– Klient będący osobą fizyczną dokonujący z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
5. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną,
6. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
7. Konto Klienta – miejsce dostępne dla Klientów Sklepu po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m. in. zamawianie towaru, śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.
8. Cookies – niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Klienta i hasła, tworzenia statystyk oglądalności, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Klienta oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Klienta, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Klienta, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Klienta.
§. 3. Rodzaje, warunki i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną
1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego KOMP.TECH.
2. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania ze Sklepu Internetowego KOMP.TECH w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji a także na świadczeniu usługi „Newsletter”.
3. Przedmiotem sprzedaży jest sprzęt elektroniczny, w szczególności: laptopy i tablety, komputery stacjonarne, urządzenia peryferyjne, aparaty, kamery, rejestratory, smartfony i smartwatche. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia towaru bez wad.
4. Usługa „Newsletter” polega na przesyłaniu wiadomości zawierającej informacje o aktualnej ofercie, promocjach, rabatach i zniżkach. Usługa jest bezpłatna, dobrowolna i wymaga wyrażenia zgodny na przesyłanie informacji handlowych.
5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.
6. Po dokonaniu rejestracji można składać Zamówienia w sposób określony w §. 7.
7. Klient , który dokonał rejestracji, może złożyć Zamówienie po zalogowaniu się na Konto Klienta podając adres e-mail i hasło.
8. Zamówienia realizowane są na terytorium Polski.
 
§. 4. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Klient powinien posiadać:
a)    przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2,
b)    włączoną obsługę Java Script,
c)     włączoną obsługę plików Cookies,
d)    aktywny adres e-mail.
2. Strona internetowa Sklepu korzysta z plików Cookies.  Klient może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Klienta warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Klienta telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi, znajdują się w Polityce prywatności.
 
3. Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest potwierdzenie zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 
§. 5. Sposób porozumiewania się z konsumentem
 
1. Siedziba Sprzedawcy mieści się w Gryficach, przy ul. Niekładzkiej 3c, kod pocztowy 72-300 Gryfice.
2. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres kontakt@komp.tech, a także telefonicznie pod numerem + 48 690 938 338 w godz. od 9:00 do 16:00 w dni robocze.
3. Wszelkie reklamacje można składać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@komp.tech - telefon do Sklepu + 48 690 938 338.
4. Dane adresowe Sprzedawcy znajdują się także na stronie Skontaktuj się z nami.
§. 6. Rejestracja, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
1. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji tworzone jest indywidualne Konto Klienta.
2. Klient, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny.
3. Do rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail oraz ustawienie hasła.
4. W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki. W przypadku, gdy formularz wypełnia Konsument są to:
a)    imię i nazwisko,
b)    adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),
c)     adres poczty elektronicznej,
d)    numer telefonu.
5. Jeżeli formularz rejestracyjny wypełnia Przedsiębiorca do wysyłki zakupionych towarów należy podać:
a)    firmę,
b)    Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
c)     adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),
d)    adres poczty elektronicznej,
e)    numer telefonu.
6. Po dokonaniu rejestracji na podany przez a adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji,  stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Wraz z linkiem aktywacyjnym Klient otrzyma w załączniku dokument niniejszego Regulaminu.
7. Sprzedawca może odmówić zarejestrowania Klienta jeżeli zachodzą przypadki określone w ust. 11.
8. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
9. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną jeżeli Klient  nie wykazywał aktywności w Sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto a w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności.
10. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Klientowi dostępu do Konta Klienta oraz jego usunięciem.
11. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:
a)    cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,
b)    działalność a jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
c)     otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,
d)    uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Klienta o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Klienta,
e)    Klient dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
f)      Klient w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,
g)    podane przez Klienta dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
12. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 11 pkt g. należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).
13. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Sprzedawcę zostanie przesłane na podany w Koncie Klienta adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Klienta.
14. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Klienta może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu lub poprzez usunięcie Konta Klienta.
15. Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło ze strony Sprzedawca ponowna rejestracja jest możliwa po uzyskaniu zgody jego zgody.
16. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.
17. Termin wypowiedzenia umowy przez Sprzedawcę w przypadkach, o których mowa w ust. 9 i 11 wynosi 14 dni.
 
§. 7. Warunki sprzedaży
1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów prezentowanych na stronach Sklepu Internetowego KOMP.TECH.
2. Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu Internetowego KOMP.TECH są: Sprzedawca oraz Klient.
3. Umowa sprzedaży może zostać zawarta zarówno z Klientem zarejestrowanym (posiadającym Konto Klienta) jak i z Klientem niezarejestrowanym. 
Klient niezarejestrowany, w celu zawarcia umowy sprzedaży, musi każdorazowo:
a)    podać adres e-mail oraz dane, o których mowa w § 6 ust. 4 lub 5 oraz
b)    zapoznać się i zaakceptować postanowienia Regulaminu.
4. Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 lub 543 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej: Kodeks cywilny). Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wycofania poszczególnych towarów prezentowanych na stronie Sklepu. Zmiana cen lub wycofanie towaru nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
6. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną.
7. Klient może złożyć zamówienie poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sprzedawcy lub telefonicznie.
8. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 14:00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Zamówienie składane telefonicznie przyjmowane są w godzinach 9:00 – 16:00. Dane adresowe do zamówień składanych telefonicznie dostępne są na stronie: Skontaktuj się z nami.
9. Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, która jest wiążąca w terminie 5 dni roboczych (po tym czasie wygasa) i składa się z następujących czynności:
a)    wybrania towarów spośród prezentowanych na stronach Sklepu oraz ich ilości,
b)    dodania ich do koszyka,
c)     wybrania sposobu zapłaty i dostawy,
d)    zalogowania do Konta Klienta w przypadku, gdy zamówienie składa Klient zarejestrowany, chyba że zalogował się wcześniej,
e)    dopełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 3 w przypadku, gdy zamówienie składa Klient niezarejestrowany,
f)      kliknięcia przycisku "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty".
10. W odpowiedzi na złożone zamówienie Sprzedawca, w terminie 5 dni roboczych, wysyła na podany przez Klienta adres e-mail informację o złożonym zamówieniu lub kontaktuje się w tym celu z Klientemtelefonicznie. Informacja ta nie jest potwierdzeniem przyjęcia oferty Klienta, a jedynie informacją, że Sprzedawca zamówienie otrzymał.
11. Następnie Sprzedawca weryfikuje, czy zamówienie może zostać przyjęte do realizacji i w zależności od przyjętej decyzji wysyła na adres e-mail Klienta informację o:
a)    zaakceptowaniu zamówienia (oferty) i przyjęcia zamówienia do realizacji – w takim przypadku umowa sprzedaży zostaje zawarta w dniu złożenia przez Sprzedawcęoświadczenia Klientowi,
b)    odmowieprzyjęcia zamówienia (oferty) – w takim przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy,
c)     propozycjach zmian, tzw. kontrofercie – w takim przypadku do zawarcia umowy konieczna jest akceptacja kontroferty przez Klienta.
11. Przyczyną wystąpienia z kontrofertą, o której mowa w ust. 11 pkt c mogą być w szczególności takie okoliczności jak: brak towarów w magazynie lub u dostawców Sklepu, dostępność produktu w wyższej cenie aniżeli wskazana w zaproszeniu do zawarcia umowy, niedostępność produktu.
12. Kontroferta, o której mowa w ust. 10 pkt c jest wiążąca dla Sprzedawcy w terminie 2 dni. Po tym czasie kontroferta wygasa. Akceptacja kontroferty przez Klienta w terminie jej obowiązywania (2 dni) powoduje zawarcie umowy sprzedaży na warunkach określonych w kontrofercie.
13. Wszystkie ceny prezentowane na stronach internetowych Sklepu KOMP.TECH podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie zawierają kosztów przesyłki.
14. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Konsumentowi istotnych postanowień umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Konsumentowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej towar wydruku paragonu lub faktury VAT.
 
§. 8. Sposób i termin spełnienia świadczenia oraz koszt dostawy
1. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia rzeczy w stanie wolnym od wad.
2. Przewidywany czas realizacji zamówienia, który w zależności od dostępności danych towarów w magazynie wynosi od 1-2 dni roboczych do 8 tygodni. Termin realizacji całego zamówienia określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji. Termin realizacji należy liczyć od dnia uznania środków na rachunku bankowym Sprzedającego, a w przypadku wyboru zapłaty przy odbiorze, od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
3. Zakupione towary są dostarczane pod wskazany przez Klienta adres przez firmę kurierską przesyłkę paczkomatową.
4. Istnieje możliwość nieodpłatnego odbioru osobistego towaru w siedzibie Sprzedawcy, w dni roboczy w godzinach od 9:00 do 16:00. Towar w magazynie będzie dostępny od 1-2 dni roboczych do 8 tygodni.
5. O koszcie transportu Klient informowany jest przy składaniu zamówienia (treść opisu przedmiotu).
6. Dostawa towaru odbywa się za pośrednictwem firmy zewnętrznej, a termin wysyłki następuje w momencie skompletowania wszystkich elementów zamówienia. Klient jest informowany o zrealizowaniu zamówienia poprzez e-mail w dniu wysyłki.
6. Jeśli przesyłka dostarczona przez firmę kurierską jest naruszona Klient powinien jest rozpakować ją w obecności kuriera i w razie braku lub uszkodzenia towaru spisać z nim protokół szkodowy. Protokół szkodowy będzie stanowił ułatwienie w dochodzeniu ewentualnych roszczeń reklamacyjnych.
7. Sklep KOMP.TECH wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT Klient powinien zaznaczyć odpowiednią opcję w formularzu zamówienia.
8. Klient ma prawo sprawdzić, w obecności osoby dostarczającej towar, czy jest on zgodny z zamówieniem oraz sporządzić stosowny protokół w przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową sprzedaży. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zlecenia był jak najkrótszy, jednak nie dłuższy niż 8 tygodni.
9. Potwierdzając odbiór Klient uzyskuje prawo własności towaru. Jednocześnie przechodzi na niego wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru.
§. 9. Sposób i termin zapłaty
1. Za zakupy w Sklepie można zapłacić w następujący sposób:
a)    przelewem na rachunek bankowy,
b)    za pośrednictwem serwisu Dotpay.pl lub PayPal.com,
c)     przy odbiorze, czyli za pobraniem.
2. W przypadku płatności, o których mowa w ust. 1 lit. a - c, termin zapłaty wnosi 10 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku płatności przy odbiorze zapłata powinna nastąpić w dniu dostarczenia towaru.
3. Dane do przelewu - Bank INTELIGO nr konta: 70 1950 0001 2006 0007 1204 0001.
 
4. W przypadku zapłaty przelewem na rachunek bankowy towar wysyłany jest po wpłynięciu kwoty na rachunek. W tytule przelewu Klient powinien podać numer zamówienia.
5. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.
6. W sprawie płatności Klient może się kontaktować ze Sprzedawcą mailowo na adres: ksiegowosc@komp.tech bądź telefonicznie pod numerem + 48 690 938 338, w dni robocze w godzinach od 9:00 do 16:00.
§. 10. Odstąpienie od umowy sprzedaży
1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
2. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:
a)    wiadomością e-mail, na adres kontakt@komp.tech
b)    w formie pisemnej, na adres: ul. Niekładzka3c, kod pocztowy 72-300 Gryfice.
3. Sprzedawca niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.
4. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem
dodatkowych koszów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę oraz bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru), kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.
5. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu, w szczególności do umów:
a)    o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b)    w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c)     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f)      w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g)    w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
h)    o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
6. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu.  Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Dla do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze aby wybrać taki sposób, by  towar dotarł do Sprzedawcy w stanie nie zniszczonym.
8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
9. Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 7.  Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
10. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
11. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 
§. 11. Prawa i obowiązki stron
1. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby Sklep Internetowy KOMP.TECH oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Klienta, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Sklepu.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego, nie dłuższego jednak niż 48 h wyłączenia niektórych funkcjonalności Sklepu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji za uprzednim poinformowaniem Klientów z odpowiednim wyprzedzeniem.
4. Klient zobowiązany jest zachować w tajemnicy i zabezpieczyć login oraz hasło dostępu do Konta Klienta w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione.
5. Klientowi nie wolno przekazywać z wykorzystaniem Sklepu treści bezprawnych.
 
§. 12. Ochrona danych osobowych
1. Sprzedawca zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług.
2. Dane osobowe Klienta mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w szczególności firmom kurierskim w celu dostarczenia towaru czy operatorom systemów płatności.
3. O ile Klient wyrazi na to zgodę, adres e-mail podany przy subskrypcji newslettera będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów KOMP.TECH. Zgoda na subskrypcję może być cofnięta w każdym czasie, zgodnie z ust. 8. 
4. Baza danych osobowych Klientów podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
5. Administratorem danych osobowych jest Operator Sklepu Internetowego KOMP.TECH,  o którym mowa w §. 1. ust. 1 Regulaminu, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Klientów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).
6. Sprzedawca nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Klientów lub informacji o Klientach udostępnianych innym Klientom. Sprzedawca zaznacza, iż nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.
7. Sprzedawca nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności Sklepu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Klientach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Sprzedawcy takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
8. Sprzedawca zapewnia Klientom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.
9. Skorzystanie z prawa domagania się zmiany, poprawienia lub usunięcia danych z systemu Sklepu jest dokonywane na podstawie przesłania do Sprzedawcy pocztą elektroniczną na adres: kontakt@komp.tech stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska/firmy Klienta.
10. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Sklepu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Klienta oraz wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
11. Wraz z usunięciem Konta Klienta Sprzedawca usunie dane Klienta na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Klienta. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania Klienta po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.
 
 
§. 13. Reklamacje
1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W razie stwierdzenia występowania wady rzeczy sprzedanej Sprzedający ponosi odpowiedzialność określoną w szczególności w przepisach art. 556 i 556[1]-556[3] Kodeksu cywilnego.
2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zostać złożone na wypełnionym czytelnie formularzu zawierającym:
a)    imię i nazwisko,
b)    numer zamówienia
c)     opis niezgodności towaru z umową,
d)    datę zakupu,
e)    protokół szkody,
f)      zdjęcia uszkodzenia towaru.
3. W razie ewentualnych braków reklamacji uniemożliwiających jej rozpatrzenie Sprzedawca niezwłocznie powiadomi o konieczności jej uzupełnienia.
4. Zastosowanie się do ust. 2 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji.
5. Reklamacje można składać mailowo pod adresem: kontakt@komp.tech bądź telefonicznie pod numerem + 48 690 938 338, w dni robocze w godzinach od 9:00 do 16:00.  
6. Odpowiedź na zgłoszone żądanie zostanie udzielona w terminie 14 dni.
 
§. 14. Postanowienia końcowe
 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
2. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie, za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego w stopce na stronie głównej Sklepu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
3. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony mogą podjąć próbę rozstrzygnięcia go w sposób polubowny działając w dobrej wierze.
4. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 2. sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest Konsument.
5. O każdej zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi zarejestrowanych Klientów poprzez wiadomość e-mail z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.
6. Regulamin obowiązuje od dnia 21/02/2018.
 
 
Produkty w dobrej cenie
SLA53CM3M
148.99 zł  106.99 zł
SL4S3J78D
1,600.99 zł  1,198.99 zł
SL4M34DJ9
310.99 zł
SLA73A54D
221.99 zł  190.99 zł
SLAM34DZ9
348.99 zł  228.99 zł
SL493L5L9
446.99 zł  378.99 zł
SL4W3AG87
283.99 zł  199.99 zł
SL4W3AMZR
254.99 zł  179.99 zł
SL3731MA5
158.99 zł  129.99 zł
SL4B31BLB
278.99 zł  233.99 zł
SL4W3Z545
321.99 zł  144.99 zł
SL4W3Z58B
318.99 zł  163.99 zł
SLA731M4R
222.99 zł  148.99 zł
SL4R38MC9
689.99 zł  585.99 zł
SL4R38MC9
689.99 zł  585.99 zł
SL4G3CGJD
772.99 zł  573.99 zł
SLAS3J5Z9
311.99 zł  287.99 zł
SL4G38RCB
300.00 zł  241.99 zł
SL4S3J78D
1,600.99 zł  1,198.99 zł
SLAR3AR8W
1,927.99 zł  1,852.99 zł
Newsletter
Zapsz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco z naszymi nowościami i promocjami
 
Informacje znajdujące się na stronach sklepu internetowego www.komp.tech są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Sklep komputerowy KOMP.TECH Wszystkie prawa zastrzeżone     Copyright 2018 © www.komp.tech